دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

 

فصل اول

کلیات

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….………………2

1-2-اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3-1-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………..………..5

1-4-اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………6

1-5-سئوال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..………….7

1-6-سئوالات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………7

1-7-پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….10

1-9-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11

1-10-روش وابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………11

 

 

 

 

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش

2-1-مفهوم وتعریف مسئولیت………………………………………………………………………………………………13

2-2-تقسیم بندی مسئولیت………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1-مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………...…13

2-2-2-مسئولیت حقوقی وانواع آن……………………………………………………………………………………....13

2-2-2-1-مسئولیت کیفری(جزائی) …………………………………………………………………………………14

2-2-2-2-مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………….15

2-3-مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری……………………………………………………………………..18

2-4-تاریخچه مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………..20

2-5- اهمیت تصادفات عابرین پیاده………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………25

2-6-1-نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………………………..….25

2-6-2-نظریه خطر…………………………………………………………………………………………….….………..27

2-6-3-نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………..28

2-7-منابع مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….…30

2-7-1-منابع عام……………………………………………………………………………………………..……..……..31

2-7-1-1-اتلاف…………………………………………………………………………………………………………. ….31

2-7-1-1-1-مفهوم اتلاف……………………………………………………………………………………………...31

2-7-1-1-2-شرایط اتلاف………………………………………………………………………………………………...32

2-7-1-2-تسبیب……………………………………………………………………………………………………....…………34

2-7-1-2-1-مفهوم تسبیب…………………………………………………………………………………………..……..34

2-7-1-2-2-شرایط تسبیب…………………………………………………………………………………………….…..…35

2-7-1-3-اجتماع سبب ومباشر…………………………………………………………………………………….………..38

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-7-1-3-1-مفهوم اجتماع سبب ومباشر با تأثیر جداگانه ………………………………………………..….……..38

2-7-1-3-2-مفهوم اجتماع سبب ومباشر اشتراکی………………………………………………………………..……38

2-7-1-3-2-1-توزیع مسئولیت بین سبب ومباشر(فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر) ………..…..39

2-7-1-3-3-مفهوم اجتماع سبب ومباشر به صورت مستقل ………………………………………………….…..43

2-7-1-4-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل…………………………………………………………………….…….…46

2-7-2-منابع خاص مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده………………………………………………………….48

2-7-2-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………..50

2-7-2-2-ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن……………………………………………………………………………50

2-7-2-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 وتبصره ماده مذکور……….51

2-7-2-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 …………………………………………..53

 

فصل سوم

شرایط مسئولیت وعدم مسئولیت راننده درتصادفات باعابر درحقوق ایران،انگلیس وفرانسه

3-1- طبقه بندی نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………………55

3-2-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق فرانسه …………………………..56

3-2-1-جبران خسارت مستقیم وارده به شخص اعم از رانندگان وغیر رانندگان ………………………….. ….58

3-2-1-1-جبران خسارت زیاندیدگان غیر راننده …………………………………………………………………………..58

3-2-1-1-1-زیاندیدگان غیر راننده برخوردار از طرفداری خاص………………………………………………………….59

3-2-1-1-2-دیگر زیاندیدگان غیر راننده ………………………………………………………………………..……………60

3-3-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس ……………....……………67

3-3-1-شبه جرم وشرایط تحقق آن…………………………………………………………………………………….……….68

3-3-1-1-شرایط تحقق شبه جرم…………………………………………………………………………………………....68

3-3-2-نحوه اعمال شروط تحقق شبه جرم نسبت به حوادث رانندگی……………………………………….……....69

3-3-2-1-تکلیف احتیاط یا مراقبت…………………………………………………………………………………………....69

3-3-2-2-تکلیف کلی احتیاط و ارتباط سببیت……………………………………………………………………………….71

3-3-2-3-معقولیت وقواعد حاکم بر آن به عنوان معیار های نقض تکلیف…………………………………………….73

3-3-2-4-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی…………………………………………………………………….…………………..74

3-4-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران ………………………………..76

3-4-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………76

3-4-1-1-مطالعه شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 333 ق. م . ا……………………………………………77

3-4-2-ماده 4 قانون ایمنی راهها وراه آهن…………………………………………………………………………………..80

3-4-2-1-مطالعه شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 4 قانون ایمنی راهها وراه آهن……………………..82

3-4-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 و تبصره ماده مذکور…………...90

3-4-3-1- مطالعه شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات…………….92

3-4-3-2- مطالعه شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات …………..…..92

3-4-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 ………………………………………………….94

3-4-4-1-مطالعه شرایط ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب.1389 ………………………………..95

3-5- خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه…………………………………………97

3-5-1-مفهوم خسارت……………………………………………………………………………………………………………97

3-5-2-تقسیم بندی خسارت از جهات مختلف……………………………………………………………………………..98

3-5-3-خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش……………………………………………………………………………………………………100

3-5-3-1-سیستمهای واحد و پوشش نامحدود خسارت ( Unitary systems ) ……………………………..100

3-5-3-2-سیستمهای دوگانه پوشش محدود خسارت ( Two – tier systems ) …………………………..101

 

فصل چهارم

آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان

4-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..…109

4-2-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی جهان …………………………………………………111

4-2-1-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران …………………………..……….111

4-2-1-1-حقوق روم……………………………………………………………………………………………….…………111

4-2-1-2-نظام کامن لا……………………………………………………………………………………………………..112

4-2-1-3-حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………..………………114

4-2-2-حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………………………………...………….114

4-3-شرایط اثر گذاری تقصیر زیاندیده بر مسئولیت عامل زیان …………………………………………………….115

4-3-1-وجود ارتباط سببیت بین تقصیر زیاندیده و تحقق ضرر………………………………………………………116

4-3-2-تقصیر زیاندیده ، نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد……………………………………………………………..117

4-4-ویژگی های خاص فروض مختلف قاعده تقصیر مشترک……………………………………………………….. 118

4-4-1-فرض اول:مسئول اعمال عامل زیان بودن زیاندیده ……………………………………………………………118

4-4-2-فرض دوم : وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیاندیده……………………………………...……………..119

4-5-صور مختلف تقصیر زیاندیده و آثار آن ………………………………………………………………....…………..120

4-5-1-یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به یکی از دو تقصیر باشد) …………………….....120

4-5-1-1-فرض اول:تقصیر عامل زیان ، تقصیر زیاندیده را از بین ببرد……………………………….……………120

4-5-1-1-1-تقصیر عامل زیان از زیاندیده شدیدتر باشد………………………………………………………………121

4-5-1-1-2-تقصیر زیاندیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد………………………………………....……………...125

4-5-1-1-3-مطالعه تفصیلی وتطبیقی در نظامهای حقوقی ایران ، انگلیس و فرانسه ………………………..125

4-5-1-2-فرض دوم: تقصیر زیاندیده ، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد……………………………………….....129

4-5-2-ضرر منتسب به تقصیر هر دو بوده باشد( مصداق خاص تقصیر مشترک) .……………………………..130

4-5-2-1-معیار تقسیم مسئولیت در نظامهای حقوقی بیگانه( انگلیس وفرانسه ) و حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..131

4-6-جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………….....135

فصل پنجم

5-1-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..139

5-2-پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………….144

5-3-منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………..148

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1- هدف اصلی :

مطالعه و تبیین ابعاد مختلف حقوقی تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه بمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین کشورهای مذکور در ارتباط با مسئولیت مدنی رانندگان در تصادفات با عابرین پیاده.

1-3-2- اهداف فرعی:

1)مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر خاص .

2) مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر عام  .

3)مقایسه وضعیت حقوقی ایران با انگلیس و فرانسه در خصوص شرایط طرفداری قانونی از عابرین پیاده در تصادفات .

4)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص خسارات قابل مطالبه عابرین پیاده زیاندیده در تصادفات با وسایل نقلیه

5)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص تأثیرات تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه با فرمت ورد