دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

مسئولیت کیفری(جزائی):

مسئولیت کیفری به علت ارتکاب فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نموده ،تحقق می یابد.(عباسلو،1387،ص16 ).به تعبیری دیگر «مسئولیت جزایی عبارتست از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی اقدام مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده می باشد»(ولیدی ، 1373 ، ص 28).  در اکثر جرایم ، مجرم دو وظیفه یا الزام بر عهده دارد:

الف)تحمل مجازات (تحت عنوان مسئولیت کیفری )

ب)جبران زیان وارده  (تحت عنوان مسئولیت مدنی)

فقط وظیفه اول یعنی تحمل مجازات داخل در مسئولیت کیفری می باشد اما جبران زیان وارده جزء مسئولیت کیفری نیست.(یزدانیان ، 1379 ، ص31)

 

 

2-2-2-2)مسئولیت مدنی:

همانطور که قبلا اظهار گردید از نظر لغوی ، مسئولیت ، مصدر جعلی می باشد به معنی مورد سوال واقع شدن و کلمه مدنی از نظر لغوی صفت نسبی می باشد به معنی شهری.

بنابر این ، مقصود از مسئولیت مدنی[1] ، مسئولیتی می باشد که ناشی از خصیصه اجنماعی می باشد.در واقع مسئولیت مدنی ، حقوق خطاهای مدنی و نقض قواعد حاکم بر روابط مدنی می باشد.با در نظر داشتن اینکه بشر موجودی اجتماعی می باشد بنابر این لازمه اجتماعی بودن ، داشتن روابط می باشد و لازمه استمرار این روابط ، تعیین ضمانت اجرای نقض این تکالیف میباشد.نقض تکالیف ناشی از این روابط ، گاهی موجب لطمه به نظم عمومی می باشد و گاهی موجب لطمه به حقوق سایر اعضاء که ضمانت اجرای نوع دوم مسئولیت مدنی می باشد.(عباسلو ، 1390 ، ص 19 )

بنابر این میتوان گفت که مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت حقوقی می باشد که پیش روی مسئولیت کیفری می باشد . ضرر رکن مهم این مسئولیت می باشد.بنابر این هر فعل یا ترک فعل که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد سبب مسئولیت مدنی می گردد . به تعبیری مسئولیت پیش روی خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخصی می باشد) یا اشیا تحت حراست وی به دیگران وارد کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.(نجومیان ، 1348 ، ص348 )

در حقوق کامن لا ، مسئولیت مدنی به تبیین ذیل تعریف شده می باشد:

مسئولیت مدنی (Tort ) از ریشه (    tortus) به معنای دگرگونی گرفته شده می باشد.این واژه به معنی اشتباه یا خطا نیز به کار می رود اما در اصطلاح حقوقی عبارتست از خطای قانونی که منجر به حق مطالبه خسارت برای زیان دیده می گردد . البته با نگاهی گذرا به تعریف این واژه در کتب علمی، مشخص میشود که تعریفی واحد و جامع برای آن ارائه نشده می باشد .

برای نمونه تعریف هایی که در حقوق کامن لا از مسئولیت مدنی شده می باشد به تبیین ذیل آورده میشود:

2 (Responsibilite civile

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1- هدف اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و تبیین ابعاد مختلف حقوقی تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه بمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین کشورهای مذکور در ارتباط با مسئولیت مدنی رانندگان در تصادفات با عابرین پیاده.

1-3-2- اهداف فرعی:

1)مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر خاص .

2) مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر عام  .

3)مقایسه وضعیت حقوقی ایران با انگلیس و فرانسه در خصوص شرایط طرفداری قانونی از عابرین پیاده در تصادفات .

4)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص خسارات قابل مطالبه عابرین پیاده زیاندیده در تصادفات با وسایل نقلیه

5)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص تأثیرات تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه با فرمت ورد