دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نظریه های مربوط به سیاست شناسایی

در این حوزه اندیشمندانی زیرا “السدیر مک اینتایر[1]“، “چالز تیلور[2]“، “مایکل والرز[3]” و “مایکل سندل[4]” نظریه پرداز هستند. آن ها بر این باورند که وجود تنوع فرهنگی –فی نفسه- یک ارزش می باشد و با اعاده حقوق گروه های فرهنگی می توان به انسجام و همبستگی ملی دست پیدا نمود.

مفهوم فضیلت، محور نظریه اخلاقی مبتنی بر فضیلت مک اینتایر می باشد و مفاهیم کردار، خودروایی و سنت، سه مرحله تکامل منطقی آن به شمار می آیند. از نظر وی، مفهوم کردار، هر گونه فعل انسانی دسته جمعی منسجم و استوار اجتماعی می باشد که از طریق آن، خیرهای درونی[5] آن فعل در جریان کوشش برای دستیابی به آن معیارهای کمال که متناسب و به طریقی معرف آن فعل باشند، متجلی می شوند که در نتیجه آن، توان بشر برای دستیابی به کمال و مفاهیم و اهداف انسانی مرتبط با آن به گونه نظام مندی گسترش می یابد.

اینتایر مفهوم فضیلت را کیفیت انسانی مکتسبی می داند که داشتن و به کارگیری آن قدرت دستیابی به آن دسته از خیرها را که درون کردارها هستند پدیدار می کند. به اظهار دیگر، از آنجاییکه هر کردار نوعی خاص از روابط بین مشارکت کنندگان را می طلبد، فضایل، آن خیرهایی هستند که مشارکت کنندگان چنین روابطی را بر اساس آن تعریف می کنند؛ اما ورود به یک کردار نه تنها ورود به روابط با مشارکت کنندگان معاصر آن، بلکه با همه آن ها که در گذشته در آن مشارکت ورزیده اند نیز هست.

در مطالعه آرای اینتایر به این مسئله پی برده می گردد که فرهنگ ها از نظر وی دارای اهمیت سیاسی اند و نباید تفاوت های میان جوامع فرهنگی تا جایی که به تصمیم گیری های سیاسی مربوط می گردد، به عنوان تفاوتِ میان فرهنگ در قالب فرهنگ دیده گردد؛ بلکه بایستی فرهنگ به عنوان زمینه و منبع سنت های پزوهش اخلاقی فهمیده گردد. از دیدگاه وی، هر نظام اخلاقی و نظریه اخلاقی به زمینه فرهنگی خاصی تعلق دارد، پس ممکن می باشد دو یا چند فلسفه اخلاق رقیب زمینه فرهنگی مشترکی دانسته باشند یا به زمینه های فرهنگی متفاوتی متعلق باشند (قیصری، 1386؛ صالحی امیری،1389).

از نظر اینتایر، ارتباط فرهنگ و اخلاق به روشنی نمایان می باشد و بر اساس این تفسیر، تأثیر گونه های مختلف پژوهش اخلاقی در فرهنگ های متنوع به آسانی قابل تبیین می باشد و منشأ تفاوت بین جوامع فرهنگی مختلف به وضوح درک می گردد. به عنوان مثال، آن چیز که جامعه مسلمانان بریتانیا را از اکثریت اصالتاً مسیحی آن کشور متفاوت می سازد، سنت های پژوهش اخلاقی متفاوتی می باشد که آنان به آن ها عقیده دارند. در پرتو این تفسیر، به هنگام طرح سیاست، تنوع موجود در جوامع فرهنگی، از حفاظت این یا آن جامعه فرهنگی بر مبنای حفاظت از بعضی از اجزای فرهنگ مانند زبان فراتر می طریقه. سیاست تنوع فرهنگی، معطوف به بنیان­هایی می باشد که فرایند سیاست گذاری ها بر اساس آن انجام می شود. در نتیجه، سیاست خارجی یک کشور به همان اندازه به تنوع فرهنگی مربوط می گردد که نظام آموزشی یا بهداشت آن کشور. بر خلاف مفهوم لیبرالی فرهنگ، بر اساس این تفسیر، هیچ جامعه فرهنگی از سیاست تنوع فرهنگی مستثنی نمی گردد؛ زیرا هیچ نوع برتری برای فرهنگ یا فرهنگ هایی خاص مفروض انگاشته نمی گردد. لذا جامعه فرهنگی، صرف نظر از اینکه چقدر با فرهنگ مسلط متفاوت باشد، بایستی در این نوع سیاست مورد توجه قرار گیرد (صالحی امیری،1389).

[1] – Macintyre

[2] – Taylor

[3]– Walzer

[4] –  Sandel

[5] – Internal goods

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- مطالعه اندازه برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در اندازه بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های پژوهش

1-4-1-سؤال های پژوهش

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد