دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

– قوم[1]

واژه قوم در جوامع مختلف دارای ریشه و بنیان دیرینه ای می باشد. این واژه بر خلاف مفاهیمی زیرا ملت و ناسیونالیسم که اصطلاحات نسبتاً جدیدی هستند، در کنار عباراتی زیرا قبیله، طایفه، گروه، تیره و نژاد، کاربردی بلند مدت در اطلاق بر گروه های انسانی داشته می باشد. قومیت صفت قوم می باشد، اما اغلب به صورت مترادف این واژه استعمال می گردد. ریشه شناسی واژه قوم در زبان های مختلف نشان از قدمت استعمال این مفهوم برای شناخت یک اجتماع انسانی با ویژگی های خاص در قرون متمادی دارد.

به نقل از شیخاوندی (1369)، در زبان پهلوی واژه “پاتوند” یا “پادوند” از دو بخش “پات” به معنای پدر و “وند” به معنای بند، به عنوان معادل قوم رواج داشته می باشد. به بیانی دیگر در ایران باستان به مردم هم تباری که نیا یا پدر مشترکی داشتند پاتوند یا پادوند می گفتند. بعدها واژه خویش و خویشی مبین هم پدری معمول گشته می باشد.

واژه “گروه” کاربردی معادل قوم در فارسی داشته می باشد. بعد از ورود زبان عربی به ایران، واژه قوم در ایران رواج یافته و در آثار شاعران و نویسندگان فارسی زبان به کار رفته می باشد و هنوز هم رواج دارد )صالحی امیری، 1385ب).

اوومن در کتاب شهروندی، ملیت، قومیت، ضمن بر شمردن پنج نوع تعریف به اقدام آمده از قومیت، شرحی از تأثیر گذاری های مختلف بر ارایه این تعریف ها آورده می باشد:

– یک گروه قومی به عنوان گروهی نسبتاً کوچک، با فرهنگی مشترک و نیاکانی مشترک مفهوم سازی می گردد.

– گروه قومی به عنوان یک گروه خود تعریف شده، بر اساس عوامل ذهنی ای شناخته می گردد که اعضای آن از تاریخ گذشته یا شرایط موجود بر می گزینند.

– گروه قومی به عنوان یکی از گروه های ذینفع شناخته می گردد که برای کسب سود از دولت رفاهی کوشش می کند.

– قومیت به عنوان ابزار هویت جویی در دست مردمان جوامع چند نژادی و چند فرهنگی تلقی  می گردد.

– قومیت به عنوان وسیله ای تصور می گردد که مردم از طریق آن یک وحدت روانی عمیق را    می جویند که غالباً بر اساس احساس مشترک، یعنی داشتن خون مشترک واقعی یا خیالی می باشد (گودرزی، 1385).

قومیت در جامعه شناسی یک سازه اجتماعی به شمار می رود که ماهیت فرهنگی دارد. در عین حال همچون نژاد، برتری و کهتری را در خود ندارد؛ گر چه قوم مرکزی و تعصب قومی هم موضوع درخور توجه در روابط قومی می باشد. ابعاد فرهنگی، ذهنی، سازه اجتماعی و یک اجتماع انسانی مهم ترین ابعادی هستند که در مفهوم سازی قومیت بر آن تأکید شده می باشد.

[1]– Tribe

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- مطالعه اندازه برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در اندازه بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های پژوهش

1-4-1-سؤال های پژوهش

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد