دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع اقلیت

الف- اقلیت های مذهبی: نخستین و شاید آشکارترین تقسیم بندی، بر اساس وابستگی مذهبی می باشد. برای آن که یک گروه مذهبی وضعیت یک اقلیت را پیدا کند، بایستی چنان باشد که احساس آسیب پذیری و حتی خود کم بینی را برانگیزد. در ایران مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زرتشتی ها، ارامنه، یهودها، مسیحی ها(ارامنه و آشوری ها) عنوان اقلیت های دینی اطلاق می گردد.

ب- اقلیت های فرهنگی: اقلیت های فرهنگی دسته مهم دیگری از اقلیت ها هستند، هر چند که غالباً کمتر از آن ها حرفی زده می گردد و گاهی حتی وجود آنان مورد تردید قرار می گیرد. تفاوت آن ها به معنای دقیق کلمه نه زبانی می باشد و نه مذهبی. این وضعیت را می توان در میان کولی ها دید که نمایانگر نوعی آگاهی از هویتی می باشد که از تفاوت های زبانی و مذهبی فراتر می رود. اقلیت های فرهنگی محدود به کشوری خاص نبوده و کم و بیش در اکثر کشورها پیدا نمود می شوند.

پ- اقلیت های قومی یا ملی: عنوان اقلیت های ملی در مورد گروه های قومی و فرهنگی خاصی به کار می رود که در درون کشوری به سر می برند که دولت آن تحت سلطه قوم دیگری می باشد (گودرزی، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توان گفت که گروه های قومی با در نظر داشتن شرایطی خاص در بعضی از کشورها به عنوان گروه های اقلیتی محسوب می شوند. اما چنان نیست که در همه کشورها و به همه گروه های قومی، اقلیت اطلاق گردد.

بعضی کشورها در قانون اساسی خود اقلیت های رسمی را تعیین می کنند. در بعضی کشورها به گروه های قومی- مذهبی مهاجر و غیر بومی، اقلیت گفته می گردد، اما معمولاً وجه غالب اطلاق اقلیت در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد. در این شکل، هر گروه قومی به دلیل تفاوت با جامعه اکثریت که در حاکمیت و نهادهای کشور تأثیر اول را دارد، با تسامح به عنوان اقلیت به شمار می رود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- مطالعه اندازه برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در اندازه بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های پژوهش

1-4-1-سؤال های پژوهش

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد