دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

لازمه زندگی اجتماعی بشر ، داشتن روابط  و لازمه داشتن روابط اعضاء جامعه با یکدیگر ، وقوع حوادث زیانبار می باشد.به این جهت زندگی اجتماعی بشر همواره توأم با حوادث زیانبار بوده و به تبع آن جبران خسارت زیاندیدگان و مسئولیت مدنی مرتکبین فعل زیانبار ، مطرح بوده می باشد.پس ، با در نظر داشتن اینکه وقوع حوادث زیانبار برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد ؛ مسئولیت مدنی همزاد زندگی اجتماعی بشر می باشد ، در این راستا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده می باشد که بر اساس آن مسئولیت و خسارت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین تأثیر را در حادثه زیانبار داشته می باشد . از اینرو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی میباشد.

امروزه در اغلب کشورها به موازات پیشرفت های فنی و صنعتی ، حوادث زیانبار نیز افزایش یافته می باشد .به علت عدم کارایی قواعد قبلی مسئولیت مدنی ، تحولاتی در این زمینه به وجودآمد وبه اقتضای نوع حوادث ، این قواعد نیز تغییر نمود ، به گونه ای که به علت افزایش حوادث زیانبار ناشی از فناوری های جدید ، بر شمار مسئولیت های خاص افزوده گردید.بنابر این حقوق مسئولیت مدنی بیش از پیش متحول شده و نسبت به گذشته توجه بیشتر را نیاز دارد.

یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه ی در حال حرکت با عابرین پیاده می باشد که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نموده که در این پژوهش نیز کوشش بر این بوده که با مطالعه تطبیقی این امر از جهت اشخاص مسئول و مسئولیت مدنی رانندگان و سایر اشخاص مانند سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر و طرفداری های خاص قانونی از آنها به رفع کاستی ها در زمینه تصادفات با عابرین پیاده ، با بهره گیری از قوانین حقوقی دیگر کشورها کمک نموده  و به اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید پرداخت. بنابر این در این پژوهش کوشش شده تا با مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران ، انگلیس و فرانسه به سوی تحقق اهداف مدنظر گام برداشت.مطالب این پژوهش مشتمل بر 5 فصل میباشد: فصل اول ، اظهار کلیات پژوهش  اعم از اظهار مسئله، اهداف پژوهش ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، سؤالات پژوهش و پیشینه پژوهش ؛ فصل دوم ، مبانی نظری و پژوهشی  ؛ در فصل سوم ،به شرایط مسئولیت و عدم مسئولیت راننده در تصادفات با عابر در معابر خاص و عام در حقوق ایران و حقوق انگلیس و فرانسه تصریح میگردد و در فصل چهارم ،آثار تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان مورد بحث و مطالعه قرار گرفته و همچنین خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه ذکر میگردد و در نهایت فصل پنجم نتایج بدست آمده از پژوهش و پیشنهادات ارائه میگردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1- هدف اصلی :

مطالعه و تبیین ابعاد مختلف حقوقی تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه بمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین کشورهای مذکور در ارتباط با مسئولیت مدنی رانندگان در تصادفات با عابرین پیاده.

1-3-2- اهداف فرعی:

1)مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر خاص .

2) مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر عام  .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)مقایسه وضعیت حقوقی ایران با انگلیس و فرانسه در خصوص شرایط طرفداری قانونی از عابرین پیاده در تصادفات .

4)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص خسارات قابل مطالبه عابرین پیاده زیاندیده در تصادفات با وسایل نقلیه

5)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص تأثیرات تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه با فرمت ورد