دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پست مدرنیسم و سیاست تفاوت

پسامدرنیسم با ارائه “سیاست تفاوت” به دنبال درک بهتری از تنوع فرهنگی می باشد و آن را به مثابه ارزش می نگرد و تا بی نهایت از تنوع فرهنگی بی حد و حصر جانب داری می کند؛ ضمن این که به دنبال کشف الگوهای مناسب در جهت حفظ و حراست از تنوع فرهنگی می باشد.

پسامدرنیسم با تأکید بر تفاوت ها، سیاست گذاری های متحدالشکل را تا آن اندازه کاهش می دهد که به فرد انسانی ختم می گردد و در نتیجه، اتخاذ هرگونه سیاستی که تفاوت میان افراد را نادیده انگارد، تعدی به حریم انسانی افراد شمرده می گردد و مجموعه ای از حقوق و مصونیت ها و آن چیز که خواسته می گردد، شناسایی هویت بسیار ویژه متعلق به یک فرد یا گروه خاص و در واقع تفاوت آن ها با دیگران می باشد.

سعید[1] نیز بر این باور می باشد که یک گروه انسانی از راه مقایسه خود با دیگران، هویت خویش را      می سازد. به عنوان مثال، خاندان هایی مثل سامانیان، صفاریان، دیلمیان و غیره همگی در را احیای حس ملی ایرانی در تقابل با هویت های بیگانه، شعر و نثر فارسی را ترغیب کردند. می توان گفت: پیدایش عرفان ایرانی، خود نمود و تجلی ابراز چنین هویتی به شمار می رود.

در الگوهای فوق، تفاوت های فرهنگی و قومی ای به رسمیت شناخته شده که در چارچوب ملیت به رغم این تفاوت ها پذیرفته می شوند. پس سیاست هایی که برای طرفداری از سیاست تفاوت طراحی شده اند، تنوع گروهی و حفظ مرزهای جداکننده گروه های قومی را از یکدیگر تشویق و ترغیب می کنند و بر خلاف سیاست های همگون ساز، سیاست های تکثرطلبانه، بر پایه اصل “حقوق جمعی و گروهی” و نه “حقوق شخصی و فردی” بنا شده اند . البته این سیاست صرف نظر از اینکه در چه درجه و سطحی باشد، هیچگاه انفکاک مطلق گروه ها از همدیگر را نمی طلبد، زیرا در جامعه ای که از حیث قومی متکثر می باشد، نظامی مشترک در زمینه سیاسی یا اقتصادی یا هر دو به گونه ضعیفی این گروه ها را به هم پیوند می هد و بدون وجود یک ساختار سازمانی همگرا شده، نمی توان یک جامعه چند قومی داشت و در نتیجه چندین جامعه مستقل وجود خواهند داشت. بعضی جامعه شناسان، برداشت پست مدرنیت ها را در این باره به نوعی جدایی طلبی و واگرایی فرهنگی و حتی سرزمینی تعبیر می کنند(صالحی امیری،1389).

یانگ[2] کوشش های متعددی برای تحقق ایدئولوژی لیبرالیسم متفاوت انجام داده می باشد. مقدمه بنیادی پلورالیسم او عبارت می باشد از: “دغدغه هستی شناختی نسبت به اهمیت گروه بندی های اجتماعی در ارتباط با هویت های شخصی افراد در جامعه دموکراتیک و عدم کفایت استدلال لیبرالی در روبرو شدن با این واقعیت”. ایده آل لیبرال نیاز به جذب گروه های اقلیت در هنجارهای نیرومندی دارد که در لباس جهان شمول گرایی تغییر شکل داده و از جانب آن طرفداری می گردد. وی پرده از این ادعا برداشت که می توان تفاوت های مربوط به اعضای گروه را با یکسان در نظر گرفتن همگان، منصفانه و بی طرفانه مدیریت نمود. از نظر او، این امر، به ویژه در بافت گروه بندی هایی که بر مبنای جنبه های غیر اختیاری هویت اجتماعی شکل گرفته اند، بی معنی می نماید (صالحی امیری، 1389).

[1]– Saied

[2] – Yung

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- مطالعه اندازه برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در اندازه بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های پژوهش

1-4-1-سؤال های پژوهش

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد